Izaberi jezik: wechseln zu deutsch switch to english Informacije o BEO-BOOKS
 

Opšti uslovi poslovanja

  Pritiskom na dugme s leve strane možete download verziju teksta opštih uslova poslovanja da pohranite na svoj kompjuter u word formatu (ca. 20 kByte). Preporučujemo da u tu svrhu koristite desnu dirku na mišu, jer se inače može desiti da Vaš browser dokument direktno otvori.
U slučaju da kod Vas iz nekog razloga download ne funkcioniše, pošaljite nam jednostavno email, i mi ćemo Vam tekst rado poslati.
Email za:

BEO-BOOKS

Prevod opštih uslova poslovanja,   u obliku od  1.10.2004
(Allgemeine Geschäftsbedingungen)
  Ova verzija teksta na srpskom služi isključivo kao praktična pomoć mušterijama. Pravno validan je jedino originalni tekst o opštimm uslovima poslovanja na nemačkom jeziku. Tekst prevoda ne poseduje validnost ni pod kojim okolnostima. Odbacujemo svaku odgovornost za eventualne nepravilnosti u prevodu ili za nesporazume koji bi iz njih proistekli.

  -> Pravo na raskid ugovora
-> Zaštita ličnih podataka
§ 1 Važi za sledeće
1. Ovi opšti uslovi poslovanja (verzija na nemačkom) važe za sve ugovore o isporuci robe, odnosno pružanju usluga, koji su skolopljeni sa BEO-BOOKS Knjige iz Srbije, Katarina Belovuković.
2. Važe isključivo (na nemačkom jeziku) uslovi poslovanja u onom obliku, u kome su u vreme prispeća naloga objavljeni na BEO-BOOKS internet stranama. Izdajući nalog mušterija je prihvatila navedene uslove poslovanja. Uslovi koje mušterija postavi odstupajući od navedenih uslova poslovanja ne čine sastavni deo ugovora. Odstupanja od navedenih uslova poslovanja ili njihove dopune imaju pravno dejstvo jedino u pojedinačnim slučajevima i samo ukoliko su izričito priznati od strane BEO-BOOKS-a u pismenoj formi.
§ 2 Sklapanje ugovora
1. Podaci o robi i cenama na internet stranama BEO-BOOKS-a ne predstavljaju obavezujuću ugovornu ponudu. Izdajući nalog za BEO-BOOKS mušterija daje obavezujuću ugovornu ponudu. Prispeće naloga se putem email-a odmah potvrdjuje.
Ova potvrda još ne znači da je sklopljen pravno obavezujući ugovor. Ugovor stupa na snagu u trenutku kada mušteriju obavestimo o prispeću, odnosno o raspoloživosti poručene robe.
2. BEO-BOOKS zadržava pravo da odstupi od ugovora kada neki dobavljač nije u stanju da ispoštuje dogovorene obaveze oko isporuke. U tom slučaju će mušterija odmah o tome biti obaveštena, a eventualno unapred izvršene uplate će biti povraćene.
§ 3 Pravo na opoziv ugovora
1. Mušterija ima pravo da u roku od dve nedelje nakon prijema robe opozove kupoprodajni ugovor ne navodeći razlog za to. Opoziv se može poslati ili u pismenoj formi (putem email-a ili pisma) ili tako što će se roba vratiti. Da bi se ispoštovao rok dovoljno je pravovremeno poslati robu nazad. Opoziv u pismenoj formi ne oslobadja obaveze da se roba odmah pošalje nazad.
2. Prilikom slanja robe nazad mora se koristiti originalna ambalaža. BEO-BOOKS ima pravo da eventualna oštećenja, nastala usled neodgovarajućeg pakovanja, stavi kao umenjenu vrednost mušteriji u račun.
3. Kada vrednost poručene robe ne premašuje EUR 40,00 troškove oko slanja nazad snosi mušterija. Ako vrednost poručene robe premašuje navedenu sumu troškove snosi BEO-BOOKS, kao i u slučaju da isporučena roba ne odgovara poručenoj.
4. U svrhu provere poručene robe je dozvoljeno prelistavanje knjiga, odnosno časopisa. U slučaju upotrebe koja ovu svrhu prevazilazi, kao i u slučaju oštećenja, BEO-BOOKS ima pravo da mušteriji stavi u račun umanjenu vrednost.
5. Povraćanje uplaćenog iznosa, uzimajući u obzir eventualno umanjenje vrednosti i eventualne troškove oko slanja nazad, sledi odmah po pregledu vraćene robe.
6. Opoziv i robu koja se vraća proslediti na adresu:
  BEO­BOOKS ­ Bücher aus Serbien
    Katarina Belovukovic
    Luitpoldstr. 45
10781 Berlin
Email:
    Nemačka
§ 4 Uslovi isporuke i plaćanja
1. Vreme isporuke za knjige poručene iz Srbije iznosi po pravilu izmedju 2 do 6 nedelja. Navedeni vremenski rok nije obavezujući. Ukoliko dodje do prekoračenja ovog vremenskog perioda, mušterija će o tome biti obaveštena.
2. Podaci o cenama na internet stranama BEO-BOOKS-a nisu obavezujući. Cene sadrže zakonski utvrdjeni porez na dodatnu vrednost koji je na računu posebno iskazan. BEO-BOOKS zadržava pravo da cene prilagodi kada se kupovna cena kod isporučioca promeni.
Ukoliko dodje do povećanja cene u toku izvršenja naloga, mušterija će bez odlaganja biti o tome obaveštena. U tom slučaju kupac može sam da odluči da li će nalog anulirati ili potvrditi porudžbinu po izmenjenoj ceni.
3. Troškove isporuke snosi mušterija.Generelno isporučujemo u čitav svet. Informacije o visini troškova isporuke unutar Nemačke i u zemlje Evropske Unije se nalaze na BEO-BOOKS strani Porudžba. Što se tiče isporuka u zemlje van EU, visina troškova se odredjuje posebno u svakom pojedinačnom slučaju u zavisnosti od težine paketa i destinacije.
Prilikom isporuke izvan Nemačke mušterija snosi i eventualne carinske ili poreske troškove.
4. Isporuka sledi nakon izvršene uplate. Račun se mušteriji šalje zajedno sa potvrdom da je poručena roba na raspolaganju. Račun prispeva za plaćanje sa prijemom istog. Iznos iskazan na računu treba u roku od 10 dana uplatiti, bez umanjenja, na broj tekućeg računa koji je na računu naveden. Uplate iz inostranstva se vrše bez odbijanja troškova uplate.
5. Za zadocnelu isplatu duga zadržavamo pravo da zaračunamo kamatu u visini od 5% iznad važeće osnovne kamatne stope Centralne evropske banke. To, medjutim, ne dovodi u pitanje pravo BEO-BOOKS-a da utvrdi štetu u većem iznosu.
Roba ostaje u vlasništvu BEO-BOOKS-a do potpunog izmirenja duga. Za preduzeća navedena odrednica važi dok sva nedospela naplatna potraživanja ne budu u celosti izmirena.
Mušterija ima pravo na poravnavanje protivpotraživanja samo u slučaju kada su zakonski ustanovljena, odnosno kada su protivpotraživanja neosporna ili kada su od strane BEO-BOOKS-a priznata u pismenoj formi.
6. Isporuka sledi odmah po prispeću uplate na tekući racun. Rizik oko isporuke preuzima mušterija na sebe. Ovo važi od trenutka predaje robe na osobu ili firmu koja je dobila nalog da isporuči robu.
§ 5 Jemstvo
1. BEO-BOOKS preuzima odgovornost za nedostatke isporučene robe koji postoje u trenutku isporuke. To ne važi za oštećenja prilikom transporta za koja je odgovoran dostavljač.
2. Ukoliko postoji nedostatak na robi koju je BEO-BOOKS isporučio, mušterija je dužna da to bez odlaganja pismeno saopšti. Ako je krivicom BEO-BOOKS-a došlo do oštećenja, BEO-BOOKS će se pobrinuti da nedostatak ukloni ili da isporučenu robu zameni.
3. Ukoliko BEO-BOOKS nije u stanju da u jednom prikladnom vremenskom roku nedostatak ukloni ili isporučenu robu zameni, iz razloga za koje sam BEO-BOOKS snosi odgovornost, mušterija ima pravo da po sopstvenom izboru odstupi od kupoprodajnog ugovora ili da zahteva umenjenje kupovne cene.
4. Potraživanja u odnosu na BEO-BOOKS, koja se tiču nedostataka, zastarevaju nakon dve godine od dana isporuke robe.
§ 6 Preuzimanje odgovornosti
1. BEO-BOOKS snosi odgovornost u slučaju povrede kardinalnih obaveza iz ugovora. U slučaju da su ove povrede nastale iz nehata, odgovornost je ograničena na tipičnu predvidljivu štetu.
Zahtevi od strane mušterije za nadoknadu štete koji navedeno prevazilaze su isključeni. To se naročito odnosi na štetu koja nije nastala na samoj isporučenoj robi, kao i na imovinsku štetu mušterije.
2. Navedena ograničenja za preuzimanje odgovornosti ne važe u sledećim slučajevima:
(1) kada je u pitanju namera ili grub nehat
(2) pri povredi života, tela ili zdravlja
(3) kada odgovornost postoji na osnovu zakona o preuzimanju odgovornosti za proizvod
(4) u slučajevima u kojima postoji odgovornost po snazi zakona.
3. Zahtevi za nadoknadu štete od strane mušterije zastarevaju u zakonski propisanom roku.
§ 7 Zaštita ličnih podataka
1. BEO-BOOKS čuva lične podatke mušterija samo ukoliko su potrebni da bi se izvršio nalog. U tu svrhu su neophodni jedino ime, email adresa i adresa na koju se pošiljke isporučuju. Navedeni podaci služe isključivo za obradu naloga.
Ovi podaci se čuvaju zajedno sa podacima koji se odnose na porudžbinu, isporuku i obračun, i to onoliko dugo, koliko je iz razloga obaveze za pružanjem dokaza neophodno.
Izdavanjem naloga mušterija izričito daje saglasnost da se gore navedeni podaci iz navedenih razloga elektonski pohrane.
2. Ostali podaci, osim onih navedenih pod tackom 1., su na dobrovoljnoj osnovi. Formulari za unošenje podataka na ovim internet stranama jasno upućuju na to, koji od unetih podataka se elektronski pohranjuju. Na njima se takodje ukazuje na svrhu u koju se ovi podaci isključivo koriste. Slanjem formulara mušterija izričito daje saglasnost da se uneti podaci mogu elektronski pohraniti.
Svi podaci koji nisu neophodni za izvršenje naloga biće na želju mušterije odmah izbrisani.
3. Svi licči podaci se pohranjuju tako da im neovlašćena lica nemaju pristup. Prosledjivanje podataka na treće osobe je isključeno, osim u slučaju kada postoji zakonska obaveza da se podaci daju na uvid.
§ 8 Završne odrednice
1. Za sve sporove je nadležan isključivo sud u Berlinu.
2. Važi materijalno pravo Savezne Republike Nemačke . Validnost kupovnog prava Ujedinjenih Nacija je isključena i onda kada porudžbine stižu iz inostranstva ili kada se vrši isporuka u inostranstvo.
3. U slučaju kupovine i eventualne preprodaje knjiga nemačkih izdavača kupac je dužan da se pridržava nemačkih propisa koji se odnose na vezanost za cene knjiga.
4. U slučaju da pojedine odredbe ugovora izmedju BEO-BOOKS-a i mušterije, uključujući tu i opšte uslove poslovanja, prestanu u potpunosti ili delimično da važe, umesto njih stupaju na snagu zakonom odredjeni propisi. Punovažnost ostalih odredbi se time ne dovodi u pitanje.
 
  BEO-BOOKS
Bücher aus Serbien, Katarina Belovuković
Sitemap Impresum Na početak strane